Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Carthu a Chynnal a Chadw Llynnoedd

Mae Ellicott Dredges yn dylunio, cynhyrchu a darparu sugno pen torrwr ac carthu ysgolion siglo yn addas ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau carthu llynnoedd.

Mae carthu llyn yn cymryd amser a chynllunio priodol. Cyn cychwyn prosiect, mae'n bwysig archwilio'r holl opsiynau carthu sydd ar gael, y costau a'r nodau sydd i'w cyflawni trwy garthu. Byddwch am sicrhau bod cyllid ar gael i gynllunio a gweithredu'r prosiect yn llwyddiannus yn ogystal â thalu unrhyw gostau ychwanegol posibl.

Cysylltwch â Ni Am Ddyfyniad Custom

Mae'r rhan fwyaf o lynnoedd yn cael eu bwydo gan ddŵr ffo o nentydd neu afonydd a all gynnwys deunyddiau sydd wedi'u halogi â llygryddion a nifer o fathau o fwynau. Gall y deunyddiau hyn fod yn niweidiol i iechyd cyffredinol llyn a gallant effeithio ar weithgareddau hamdden fel pysgota, nofio a chychod. Dros amser, gall deunyddiau fel silt dwys o faetholion orlethu llyn, gan ganiatáu i lystyfiant sylweddol a blodau algâu dyfu.

Gall carthu gynorthwyo i atal tyfiant llystyfiant neu flodau algâu - mewn rhai achosion gall carthu gyfrannu at wyrdroi'r broses trwy wella ansawdd dŵr yn gyffredinol. Gall carthu ychwanegu dyfnder i lyn, gan greu lle i bysgod a dileu amodau cyfyng difreintiedig ag ocsigen. Mae cael darnau dyfnach o ddŵr yn arbennig o fuddiol i bysgod sy'n byw mewn llynnoedd sy'n rhewi yn ystod y gaeaf. Gellir hefyd ailddefnyddio deunyddiau, fel tywod, sydd wedi'u carthu o lyn i ailgyflenwi traethau neu ar gyfer prosiectau adfer cyfagos.

Rhaglenni Carthu Llyn

Ydych chi'n perthyn i gymdeithas perchennog tŷ (HOAs) neu fwrdeistref sy'n ystyried buddsoddi mewn rhaglen cynnal a chadw carthu llyn? Mae rhaglenni carthu llyn yn cadw iechyd, diogelwch, ansawdd dŵr a mordwyadwyedd llyn yn gyffredinol. Mae rhai gwneuthurwyr penderfyniadau o'r farn bod cost ymlaen llaw rhaglenni o'r fath yn llawer rhy ddrud i'w hariannu yn lle gweld carthu fel ateb hirdymor buddiol.

Mae llawer o HOAs a oedd unwaith yn ddibynnol ar gyllid llywodraeth leol wedi sefydlu eu sefydliadau dielw eu hunain a rhanbarthau treth arbennig i hunan-ariannu prosiectau carthu llynnoedd yn y dyfodol. Gall bwrdeistrefi sy'n cefnogi rhaglenni carthu llynnoedd hefyd elwa o refeniw treth yn y dyfodol o ganlyniad i well amodau llynnoedd sy'n darparu ar gyfer gweithgareddau hamdden fel pysgota, nofio a chychod. Bydd llyn a gynhelir yn iawn yn denu ymwelwyr sy'n barod i dreulio mwy o amser ar y llyn ac yn agos ato, gan roi hwb i'r economi leol.

Costau Carthu Ychwanegol

Gall prosiect carthu llyn fod yn ddrud. Mae'n hanfodol bwysig bod yn barod am y costau cysylltiedig gan gynnwys *:

  • Astudiaethau dichonoldeb
  • Dyluniadau a thrwyddedau peirianneg
  • Cost gweithredu rhaglenni carthu mewnol yn erbyn cost gwaith a gyflawnir gan gontractwr
  • Cludo ac atgyweirio offer
  • Cludo a gwaredu deunyddiau a garthwyd
  • Rheoli dŵr

* Nid yw'r rhestr hon o'r treuliau a ragwelir yn rhestr gyflawn o'r holl gostau sy'n gysylltiedig â phrosiect carthu o bell ffordd.

Trwyddedau Carthu Llyn

Mae'r canllawiau ar gyfer cael caniatâd carthu llyn yn amrywio yn dibynnu ar ble mae'r prosiect. Am wybodaeth ychwanegol, rydym yn argymell cysylltu â'ch llywodraeth ddinas, sir neu wladwriaeth leol i gael mwy o fanylion.

Cysylltwch â Ni Am Ddyfyniad Custom