Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Polisi Preifatrwydd

Mae Ellicott Dredges wedi ymrwymo i amddiffyn gwybodaeth sy'n eich adnabod chi ac unigolion eraill (gwybodaeth bersonol) ac yn ymwneud â hi a chydymffurfio â deddfau diogelu data. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r gwefannau canlynol: dredge.com, imsilstge.com, mudcatailedge.com, a rohridrecodredge.com.

pwysig

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi arferion casglu a rhannu gwybodaeth y Cwmni ynghylch defnyddio'ch gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud â chwsmeriaid, cleientiaid, cyflenwyr, gwerthwyr, cynghorwyr a darparwyr gwasanaeth (chi) yr ydym yn eu casglu a'u defnyddio yn ein busnes. At hynny, mae'r polisi preifatrwydd hefyd yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir trwy eich defnydd o'n gwefan (y Wefan).

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti eraill. Os dilynwch ddolen i unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti hynny, nodwch fod ganddynt eu polisïau preifatrwydd ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu polisïau na phrosesu eich gwybodaeth bersonol.

1. Gwybodaeth y gallwn ei chasglu amdanoch chi

Efallai y byddwn yn casglu ac yn prosesu'r wybodaeth bersonol ganlynol amdanoch chi:

 • gwybodaeth rydych chi'n ei darparu trwy lenwi ffurflenni neu eu huwchlwytho i ni;
 • os cysylltwch â ni, efallai y byddwn yn cadw cofnod o'r ohebiaeth, y neges llais honno neu fanylion unrhyw sgwrs a allai fod gennym gyda chi;
 • manylion eich ymweliadau â'n gwefan a gwybodaeth a gasglwyd trwy gwcis a thechnolegau olrhain eraill gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'ch cyfeiriad IP a'ch enw parth, fersiwn eich porwr a'ch system weithredu, data traffig, data lleoliad, blogiau gwe a data cyfathrebu arall, a'r adnoddau rydych chi'n eu cyrchu;
 • manylion y trafodion a wnewch trwy ein Gwefan, gan gynnwys unrhyw ddyfynbrisiau a gafwyd; a
 • gwybodaeth sydd ar gael o ffynonellau sydd ar gael i'r cyhoedd gan gynnwys gwefannau cyfryngau cymdeithasol.

2. Pam rydyn ni'n casglu gwybodaeth amdanoch chi

Efallai y byddwn yn prosesu gwybodaeth bersonol at rai dibenion cyfreithlon neu gyfreithlon mewn rhai neu'r cyfan o'r ffyrdd a ganlyn:

 • gwella diogelwch ein rhwydwaith a'n systemau gwybodaeth;
 • nodi ac atal twyll;
 • cynnal ein cyfrifon a'n cofnodion;
 • i addasu, personoli neu wella ein gwasanaethau / cyfathrebiadau fel arall;
 • i gydymffurfio â gofynion cyfraith dramor, gorfodaeth cyfraith, llysoedd a chyrff rheoleiddio;
 • i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol;
 • i amddiffyn eich budd hanfodol neu fuddiant unigolyn arall;
 • casglu gwybodaeth am y farchnad, cyfathrebu ag unigolion a'u teilwra i unigolion;
 • at ddibenion hyfforddi ac ansawdd;
 • ar gyfer cyflawni contract gyda chi neu i gymryd camau i ymrwymo i gontract; a
 • i gyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol.

3. Sut y gallwn ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd a ganlyn:

 • gwneud penderfyniadau ynghylch a ddylid ymgymryd â busnes gyda chi ai peidio;
 •  monitro galwadau a thrafodion i sicrhau ansawdd gwasanaeth, cydymffurfiad â gweithdrefnau, i frwydro yn erbyn twyll a sicrhau cydymffurfiad â sancsiynau UDA / DU / UE a rhyngwladol;
 • eich adnabod chi a chynnal unrhyw wiriadau adnabod fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith ac arfer gorau cymwys ar unrhyw adeg benodol;
 • adennill unrhyw daliadau sy'n ddyledus i ni a lle bo angen i orfodi'r fath adferiad trwy ymgysylltu ag asiantaethau casglu dyledion neu gymryd camau cyfreithiol eraill;
 • i'w ddadansoddi i ddeall y gwasanaeth a ddarparwn ac i wella ein busnes;
 • rheoli ein seilwaith, gweithrediadau busnes a chydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau mewnol;
 • eich hysbysu am newidiadau i'n gwasanaeth; a
 • am wasanaethau marchnata i chi drwy'r post, e-bost, SMS, a ffôn.

Ni fyddwn byth yn prosesu'ch data lle mae'r buddiannau hyn yn cael eu diystyru.

4. Cydsyniad

Efallai y bydd angen eich caniatâd i brosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion penodol er mwyn cydymffurfio â deddfau diogelu data cymwys; a lle mae hyn yn wir, byddwn yn gofyn ichi am eich caniatâd yn unol â'r deddfau hynny.

Gallwch dynnu eich caniatâd i brosesu o'r fath yn ôl ar unrhyw adeg.

5. Rhannu eich gwybodaeth bersonol

Gall y Cwmni sicrhau bod gwybodaeth bersonol ar gael i:

Ein cwmnïau grŵp

Mae gennym gwmnïau grŵp ledled y byd, y tu mewn a'r tu allan i Ewrop (er enghraifft, yn UDA). Efallai y byddwn yn rhannu eich data personol gyda'n cwmnïau grŵp, ond dim ond at y dibenion a nodir yn y polisi preifatrwydd hwn ac rydym yn parhau i fod yn gyfrifol am rheoli a diogelwch gwybodaeth bersonol. Mae mynediad at wybodaeth bersonol o fewn y Cwmni a'n cwmnïau grŵp wedi'i gyfyngu i'r unigolion hynny sydd angen cyrchu'r wybodaeth ar gyfer ein busnes.

Trydydd partïon eraill

Efallai y byddwn hefyd yn caniatáu i drydydd partïon dethol gan gynnwys cyflenwyr, darparwyr gwasanaeth, sefydliadau ariannol fynediad i'ch gwybodaeth bersonol at y dibenion a nodir uchod. Gwneir pob cyfnewidfa o'r fath yn unol â deddfau cymwys. Os darperir gwybodaeth anghywir a / neu os canfyddir neu yr amheuir twyll, gellir trosglwyddo manylion i asiantaethau atal twyll a gwrth-wyngalchu arian, asiantaethau gorfodaeth cyfraith neu yswirwyr eraill a gallant gael eu cofnodi gennym ni neu ganddynt hwy. Efallai y byddwn ni a sefydliadau eraill hefyd yn cyrchu ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i atal twyll a throseddau eraill;

Gallwn ni a sefydliadau eraill a all gyrchu a defnyddio gwybodaeth a gofnodwyd gan asiantaethau atal twyll wneud hynny o wledydd eraill gan gynnwys y tu allan i'r AEE.

Awdurdodau llywodraethol a thrydydd partïon sy'n ymwneud ag achos llys

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon, y llysoedd a rheoleiddwyr neu asiantaethau gorfodaeth cyfraith mewn cysylltiad ag ymholiadau, achos neu ymchwiliadau gan bartïon o'r fath unrhyw le yn y byd neu er mwyn galluogi'r Cwmni i gydymffurfio â'i ofynion rheoliadol neu ddeialog gyda'i rheolyddion fel y bo'n berthnasol.

6. Trosglwyddo, storio a diogelwch eich gwybodaeth bersonol

Yn anffodus, ni ellir gwarantu y bydd unrhyw drosglwyddo data dros y Rhyngrwyd nac unrhyw wefan yn ddiogel rhag ymyrraeth. Fodd bynnag, rydym yn cynnal mesurau diogelwch corfforol, electronig a gweithdrefnol rhesymol fasnachol i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol yn unol â deddfau diogelu data cymwys.

Mae'r holl wybodaeth sydd o fewn ein rheolaeth yn cael ei storio ar ein gweinyddwyr diogel, ar ffurf copi diogel neu trwy drefniadau cwmwl diogel ac yn cael mynediad iddi a'i defnyddio yn ddarostyngedig i'n polisïau a'n safonau diogelwch.

Pan fydd y Cwmni'n datgelu'ch data personol i drydydd parti, mae'n ofynnol i'r trydydd parti hwnnw fod â mesurau technegol a sefydliadol priodol ar waith i amddiffyn eich data.

Efallai y bydd staff neu drydydd partïon awdurdodedig yn cyrchu eich gwybodaeth bersonol, a'i throsglwyddo i gyrchfan y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), a'i throsglwyddo i, a / neu ei storio, lle gall y deddfau diogelu data fod o safon is nag yn yr AEE.

7. Cadw'ch gwybodaeth bersonol

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol cyhyd ag sy'n rhesymol angenrheidiol at y dibenion a restrir yn y polisi preifatrwydd hwn. Gall hyn olygu ein bod yn cadw'ch gwybodaeth bersonol am beth amser lle, er enghraifft, mae posibilrwydd y gallai fod ei angen i gydymffurfio â gofynion cadw cofnodion, treth, cyfrifyddu, rheoliadol neu gyfreithiol.

Lle nad oes angen eich gwybodaeth bersonol mwyach, byddwn yn sicrhau ei bod yn cael ei dileu yn ddiogel.

8. eich hawliau

Mae deddfau diogelu data yn rhoi hawliau i chi mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi, a all gynnwys hawl i'w gwneud yn ofynnol i ni:

 • rhoi mwy o fanylion ichi am y defnydd a wnawn o'ch gwybodaeth bersonol;
 • darparu copi i chi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi;
 • diweddaru unrhyw wallau yn y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi;
 • dileu unrhyw ran o'ch gwybodaeth bersonol nad oes gennym sail gyfreithlon i'w defnyddio mwyach;
 • lle mae prosesu yn seiliedig ar gydsyniad, atal y prosesu penodol hwnnw trwy dynnu eich caniatâd yn ôl;
 • gwrthwynebu unrhyw brosesu ar sail ein buddiannau cyfreithlon oni bai bod ein rhesymau dros ymgymryd â'r prosesu hwnnw yn gorbwyso unrhyw ragfarn i'ch hawliau diogelu data;
 • cyfyngu ar sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol wrth ymchwilio i gŵyn; a
 • trosglwyddwch eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti mewn fformat safonol y gellir ei ddarllen â pheiriant.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen i ni gyfyngu ar eich hawliau i ddiogelu budd y cyhoedd (ee atal neu ganfod trosedd) a'n buddiannau (ee, cynnal braint gyfreithiol).

9. Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni am faterion yn ymwneud â phreifatrwydd trwy:

 • anfon e-bost at sales@ceedge.com  or
 • ysgrifennu at Ellicott Dredges, 1611 Bush Street, Baltimore, Maryland 21230.

10. Newidiadau i'n polisi preifatrwydd

Efallai y byddwn yn newid cynnwys ein gwefan neu wasanaethau heb rybudd, ac o ganlyniad, gall ein polisi preifatrwydd newid ar unrhyw adeg yn y dyfodol. Felly, rydym yn eich annog i'w hadolygu o bryd i'w gilydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol.

11. Eich hawl i gwyno

Os nad ydych yn fodlon â'n defnydd o'ch gwybodaeth bersonol neu ein hymateb i unrhyw gais gennych i arfer eich hawliau diogelu data, neu os credwch ein bod wedi torri unrhyw ddeddfau diogelu data perthnasol, yna mae gennych hawl i gwyno i'r awdurdod sy'n goruchwylio ein prosesu o'ch gwybodaeth bersonol. Os ydych chi'n ansicr o'r awdurdod sy'n goruchwylio ein prosesu o'ch gwybodaeth bersonol, yna cysylltwch â ni i gael arweiniad pellach.