Toll am ddim: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, UDA sales@ceedge.com

Carthu a Chynnal a Chadw Afon

Mae Ellicott Dredges yn dylunio, cynhyrchu a darparu carthion cludadwy bach a chanolig sy'n ddelfrydol ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau carthu afon. Ein cyfres Ellicott Dragon® o carthion sugno torrwr ar gael mewn amrywiaeth o feintiau a dyfnderoedd cloddio, ac maent yn addas ar gyfer carthu mathau a deunyddiau pridd rhydd a chywasgedig, fel tywod, graean, silt a chlai. Gellir defnyddio'r carthion afon cludadwy hyn ar gyfer amrywiaeth o brosiectau carthu afon ar raddfa fach i fawr, gan gynnwys lliniaru llifogydd a chynnal a chadw sianeli.

Cysylltwch â Ni Am Ddyfyniad Custom

Mae pobl sy'n byw mewn dinasoedd mawr ledled y byd yn dibynnu ar afonydd fel ffynonellau bwyd, dŵr croyw a chludiant. Dros amser, mae silt, gwaddod a dyddodion eraill yn cronni, gan rwystro neu newid llif naturiol afon, a bywiogrwydd yn aml. Mae prosiectau carthu afonydd wedi'u cynllunio i gwtogi erydiad, dyfnhau sianelau mordwyo, a darparu lliniaru llifogydd.

Atal Erydiad

Pan aflonyddir ar sianel afon, mae glannau afonydd mewn rhannau eraill o'r afon yn dechrau erydu'n araf wrth i waddod o'r pwynt cyswllt cychwynnol lifo'n raddol o'r safle hwnnw i un ymhellach i lawr yr afon. O ganlyniad, mae cyflymder afon yn cynyddu, gan achosi erydiad difrifol i wely afon a glan yr afon, gan wanhau rhannau eraill o sianel yr afon. Dros amser, mae dyddodion gwaddod yn cynyddu amodau gwaethygu system afon.

Defnyddir carthu i dynnu gormod o waddod o'r afon. Mae dileu'r gwaddod hwn yn ailsefydlu lled a dyfnder y sianel, gan sefydlogi'r arglawdd o'i amgylch, ac yn cwtogi ar erydiad y draethlin yn y dyfodol.

Cynnal Dyfnder Sianel Afon

Mae sianeli afonydd yn casglu malurion naturiol ac wedi'u cynhyrchu dros amser, sy'n gofyn am garthu cynnal a chadw yn aml er mwyn cynnal dyfnder y sianel yn iawn. Wrth i'r gwaddod gynyddu ar waelod yr afon, mae'n lleihau dyfnder yr afon.

Defnyddir carthu yn gyffredin i gael gwared â gormod o dywod, llaid a gwaddod o sianel afon sy'n caniatáu i gychod a llongau eraill lywio afon yn ddiogel.

Lliniaru Llifogydd

Mae afonydd nad ydynt yn cael eu cynnal yn casglu llawer iawn o silt, tywod a gwaddodiad, a all beri i'r afon dagfa. Mae potelu yn cyfyngu ar allu afon i lifo'n naturiol ac achosi i lefelau dŵr godi mewn rhannau eraill o'r afon a rhagori ar ei glannau afon. Pan fydd gormod o ddŵr yn mynd i mewn i drobwynt llawn gwaddod yn gyflym, mae llifogydd yn digwydd.

Nid yw carthu afonydd yn atal llifogydd, ond mae'n lleihau rhai o'r risgiau cysylltiedig. Mae carthu yn hanfodol i warchod llif naturiol afon ac yn lleihau potensial trychineb tebygol o ddigwydd mewn dinasoedd sy'n dueddol o ail-lifogydd yn ystod tymhorau glawog.

In Defnyddiwyd carthu Buenos Aires, yr Ariannin i gloddio sianel afon ddyfnach a thynnu gormod o waddod o Fasn Afon Salado mewn ardaloedd isel lle mae llifogydd yn digwydd. Roedd rhai rhannau o'r afon yn anodd eu cyrraedd, ond roedd y criwiau'n gallu datgymalu ac ail-ymgynnull y carthion gan ganiatáu i dimau barhau i garthu mewn lleoliadau anodd eu cyrraedd ar hyd yr afon. Defnyddiwyd tywod a gafodd ei symud yn ystod y prosiect i wella iseldiroedd a gwella drychiad ar hyd glannau'r afon i gwtogi ar lifogydd yn y dyfodol.

Cysylltwch â Ni Am Ddyfyniad Custom