Bezplatná linka: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, USA sales@dredge.com

Ochrana osobných údajov

Ellicott Dredges sa zaväzuje chrániť informácie, ktoré identifikujú a týkajú sa vás alebo iných osôb (osobné informácie) a sú v súlade so zákonmi o ochrane údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na nasledujúce webové stránky: dredge.com, imsdredge.com, mudcatdredge.com a rohridrecodredge.com.

Dôležité informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú postupy zhromažďovania a zdieľania informácií spoločnosti týkajúce sa použitia vašich osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov, klientov, dodávateľov, dodávateľov, poradcov a poskytovateľov služieb (vy), ktoré zhromažďujeme a používame v našom podnikaní. Ďalej sa politika ochrany osobných údajov vzťahuje aj na všetky osobné informácie zhromaždené prostredníctvom vášho používania našej webovej stránky (ďalej len „stránka“).

Naše stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán. Ak kliknete na odkaz na ktorýkoľvek z týchto webových stránok tretích strán, uvedomte si, že majú svoje zásady ochrany osobných údajov a že neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich zásady alebo spracovanie vašich osobných údajov.

1. Informácie, ktoré o vás môžeme zhromažďovať

Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné informácie:

 • informácie, ktoré poskytnete vyplnením formulárov alebo ich odovzdaním;
 • Ak nás budete kontaktovať, môžeme si viesť záznamy o tejto korešpondencii, hlasovej schránke alebo podrobnostiach o akejkoľvek konverzácii, ktorú s vami môžeme viesť;
 • podrobnosti o vašich návštevách našich webových stránok a informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a iných technológií sledovania vrátane vašej IP adresy a názvu domény, verzie vášho prehliadača a operačného systému, prevádzkových údajov, údajov o polohe, webových blogov a ďalších komunikačných údajov, a zdroje, ku ktorým máte prístup;
 • podrobnosti o transakciách, ktoré uskutočňujete prostredníctvom našej stránky, vrátane všetkých získaných ponúk; a
 • informácie, ktoré sú dostupné z verejne dostupných zdrojov vrátane stránok sociálnych médií.

2. Prečo zhromažďujeme informácie o vás

Osobné údaje môžeme spracovať na určité legitímne alebo zákonné účely niektorými alebo všetkými nasledujúcimi spôsobmi:

 • zvýšiť bezpečnosť našej siete a informačných systémov;
 • identifikovať a predchádzať podvodom;
 • viesť naše účty a záznamy;
 • upravovať, prispôsobovať alebo inak zlepšovať naše služby / komunikáciu;
 • dodržiavať požiadavky zahraničného práva, orgánov činných v trestnom konaní, súdnych a regulačných orgánov;
 • splniť zákonnú povinnosť;
 • chrániť váš životný záujem alebo záujmy inej osoby;
 • zhromažďovať informácie o trhu, komunikovať a prispôsobovať ponuky jednotlivcom;
 • na účely odbornej prípravy a kvality;
 • za plnenie zmluvy s vami alebo za podniknutie krokov na uzavretie zmluvy; a
 • plniť úlohu vykonávanú vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

3. Ako môžeme používať vaše osobné informácie

Vaše osobné údaje môžeme použiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • rozhodovať o tom, či s vami podnikať;
 •  monitorovať hovory a transakcie s cieľom zabezpečiť kvalitu služieb, dodržiavanie postupov, boj proti podvodom a zabezpečenie dodržiavania sankcií USA / UK / EÚ a medzinárodných sankcií;
 • identifikovať vás a vykonať akékoľvek kontroly totožnosti, ktoré môžu byť požadované príslušným zákonom a osvedčenými postupmi v ktoromkoľvek danom čase;
 • vymáhať všetky platby, ktoré sú nám splatené, a podľa potreby vymáhať ich vymáhanie prostredníctvom zapojenia agentúr na vymáhanie pohľadávok alebo podniknutím iných právnych krokov;
 • analyzovať ho, aby pochopili poskytované služby a zlepšili naše podnikanie;
 • riadiť našu infraštruktúru, obchodné operácie a dodržiavať vnútorné politiky a postupy;
 • upozorniť vás na zmeny v našich službách; a
 • za marketingové služby pre vás poštou, e-mailom, SMS a telefonicky.

Vaše údaje nikdy nespracujeme, ak sú tieto záujmy potlačené vašimi záujmami.

4. súhlas

Váš súhlas s naším spracovaním vašich osobných údajov na určité účely môže byť potrebný na dodržanie platných zákonov o ochrane údajov; a v takom prípade vás požiadame o súhlas v súlade s týmito zákonmi.

Váš súhlas s takýmto spracovaním môžete kedykoľvek odvolať.

5. Zdieľanie osobných údajov

Spoločnosť môže sprístupniť osobné informácie:

Spoločnosti našej skupiny

Máme spoločnosti skupiny po celom svete, a to v Európe aj mimo nej (napríklad v USA). Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi spoločnosťami skupiny, ale iba na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a naďalej zodpovedáme za správu a bezpečnosť osobných informácií. Prístup k osobným informáciám v rámci Spoločnosti a spoločností našej skupiny je obmedzený na tie osoby, ktoré potrebujú prístup k informáciám pre naše podnikanie.

Iné tretie strany

Môžeme tiež povoliť vybraným tretím stranám vrátane dodávateľov, poskytovateľov služieb, finančných organizácií prístup k vašim osobným údajom na účely uvedené vyššie. Všetky tieto výmeny sa uskutočňujú v súlade s platnými zákonmi. Ak sú poskytnuté nepresné informácie a / alebo je identifikovaný podvod alebo existuje podozrenie na neho, podrobnosti môžu byť postúpené agentúram pre prevenciu a pranie špinavých peňazí, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným poisťovacím agentom a môžu byť zaznamenané nami alebo nimi. My a ďalšie organizácie môžeme tiež pristupovať k týmto informáciám a používať ich na zabránenie podvodom a inej trestnej činnosti;

My a ďalšie organizácie, ktoré majú prístup k informáciám zaznamenaným agentúrami na predchádzanie podvodom a môžu ich používať, môžeme tak urobiť z iných krajín vrátane krajín mimo EHP.

Vládne orgány a tretie strany zúčastnené na súdnych konaniach

Vaše osobné informácie môžeme sprístupniť tretím stranám, súdom a regulačným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s vyšetrovaniami, konaniami alebo vyšetrovaniami týchto strán kdekoľvek na svete alebo s cieľom umožniť spoločnosti dodržiavať jej regulačné požiadavky alebo dialóg s ňou. regulátorov podľa potreby.

6. Prenos, uchovávanie a bezpečnosť vašich osobných údajov

Bohužiaľ, žiadny prenos dát cez internet alebo akúkoľvek webovú stránku nemôže byť zaručený, že bude zabezpečený proti vniknutiu. Udržiavame však komerčne primerané fyzické, elektronické a procedurálne záruky na ochranu vašich osobných údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Všetky informácie, ktoré máme pod kontrolou, sú uložené na našich zabezpečených serveroch, v tlačenej forme alebo prostredníctvom bezpečného cloudového usporiadania a sú prístupné a používané v súlade s našimi bezpečnostnými politikami a normami.

Ak spoločnosť zverejní vaše osobné údaje tretej strane, požadujeme, aby táto tretia strana prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť prístupné zamestnancom alebo oprávneným tretím stranám a prenášané do a prenášané do a / alebo uložené v cieľovom mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kde môžu byť zákony o ochrane údajov nižšie ako v EHP.

7. Zachovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to primerane potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. To môže znamenať, že vaše osobné informácie budeme uchovávať nejaký čas, napríklad ak existuje možnosť, že bude potrebné splniť požiadavky na vedenie záznamov, dane, účtovníctvo, regulačné alebo právne požiadavky.

Ak už vaše osobné údaje nie sú potrebné, zaistíme ich bezpečné odstránenie.

8. Vaše práva

Zákony o ochrane údajov vám poskytujú práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás máme, čo môže zahŕňať právo požadovať od nás:

 • poskytnúť vám ďalšie podrobnosti o tom, ako využívame vaše osobné informácie;
 • poskytnúť vám kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme;
 • aktualizovať akékoľvek nepresnosti v osobných údajoch, ktoré o vás máme;
 • odstrániť všetky vaše osobné informácie, ktoré už nemáme na použitie v súlade so zákonom;
 • ak je spracovanie založené na súhlase, zastavte toto konkrétne spracovanie stiahnutím vášho súhlasu;
 • namietať proti akémukoľvek spracovaniu založenému na našich oprávnených záujmoch, pokiaľ naše dôvody pre vykonanie tohto preváženia neprevažujú akékoľvek práva na ochranu údajov;
 • obmedziť spôsob, akým použijeme vaše osobné informácie počas vyšetrovania sťažnosti; a
 • prenášajte svoje osobné údaje na tretiu stranu v štandardizovanom strojom čitateľnom formáte.

Za určitých okolností bude možno potrebné obmedziť vaše práva na ochranu verejného záujmu (napr. Predchádzanie trestným činom alebo ich odhaľovania) a našich záujmov (napr. Zachovanie právnej ochrany).

9. Kontaktuj nás

O otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • odoslanie e-mailu na adresu sales@dredge.com  or
 • písanie pre Ellicott Dredges, 1611 Bush Street, Baltimore, Maryland 21230.

10. Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Môžeme zmeniť obsah našich webových stránok alebo služieb bez predchádzajúceho upozornenia a v dôsledku toho sa môžu kedykoľvek v budúcnosti zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste ich občas skontrolovali, aby ste boli informovaní o tom, ako používame osobné informácie.

11. Vaše právo podať sťažnosť

Ak nie ste spokojní s naším používaním vašich osobných údajov alebo s našou odpoveďou na akúkoľvek vašu žiadosť o uplatnenie vašich práv na ochranu údajov, alebo ak si myslíte, že sme porušili akékoľvek príslušné zákony o ochrane údajov, máte právo sťažovať sa na orgán, ktorý dohliada na naše spracovanie vašich osobných údajov. Ak si nie ste istí orgánom, ktorý dohliada na spracovanie vašich osobných údajov, kontaktujte nás a my vám poskytneme ďalšie pokyny.